środa, sierpnia 16, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ogłoszenie przetargu na najem terenu na urządzenie i prowadzenie letniego pawilonu gastronomicznego na płycie Rynku

DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU

OGŁASZA 

Pisemny przetarg nieograniczony na najem terenu na urządzenie i prowadzenie letniego pawilonu gastronomicznego na płycie Rynku w sezonie letnim 2014.


1.      Przedmiot przetargu:

a) przetarg dotyczy najmu gruntu oznaczonego na załączonej do ogłoszenia mapie kolorem czerwonym, stanowiącego część działki 1920/1, KW Nr 31612, położonej na Rynku w   Wągrowcu,

b) powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu 15 m2.

2.      Czas trwania najmu:

- czas na jaki zawarta będzie umowa najmu – od 1 maja do 31sierpnia 2014 r.

3.      Oferta winna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy i adres siedziby,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) proponowaną wysokość czynszu najmu gruntu z tym, że ceną wywoławczą jest kwota 14,50 zł/m2 miesięcznie netto (stawka nie zawiera VAT),

e) nazwę banku i nr rachunku na który ma być zwrócone wadium,

f) propozycję sposobu zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją letniego pawilonu gastronomicznego, która musi spełniać następujące kryteria:

-        na terenie objętym najmem można zlokalizować 1 tymczasowy obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy maksymalnie 15 m2,

-        cała powierzchnia punktu winna posiadać podłogę wyniesioną ponad poziom płyty Rynku (maksymalnie 15 cm) i posiadać ogrodzenie o wysokości około 1 metra,

-        studzienki przyłączeniowe winny znajdować się pod podłogą pawilonu i być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wizualizacja planowanego pawilonu gastronomicznego musi udowodnić wpisanie się inwestycji w zastane otoczenie.

4.      Składanie ofert:

- oferty zawierające powyższe wymogi należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA – LETNI PAWILON GASTRONOMICZNY 2014”, w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ul. Kościuszki 55 do dnia 7 kwietnia 2014 r., do godziny 10.00. O  terminie  decyduje data i godzina wpływu oferty do Miejskiego Domu Kultury.

5.      Wadium:

a) oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),

b) wadium można wpłacać na konto Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu Nr 48 1240 6609 1111 0010 5699 4707, najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2014r.

c) wadium wybranego oferenta traktowane będzie jako kaucja zabezpieczająca ewentualne roszczenia wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych na dzień wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy oraz na pokrycie ewentualnych szkód powstałych z tytułu używania przedmiotu najmu. W przypadku braku podstaw do roszczeń zwrot wadium nastąpi w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wydania przedmiotu najmu przez najemcę,

d) wadium oferentów, których ofert nie wybrano, zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2014r.

6.      Otwarcie ofert:

-otwarcie ofert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w dniu 7 kwietnia o godzinie 11.00,  w obecności oferentów (należy zabrać ze sobą dowody osobiste wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium).

7.      Ocena ofert:

a) ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie:

-     projekt – wizualizacja letniego pawilonu gastronomicznego (spełnia / nie spełnia kryteria opisane w ogłoszeniu),

-     wysokość czynszu najmu,

b) w przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ograniczony ustny.

8.      Termin związania ofertą:

- termin związania ofertą ogłaszający przetarg określa na dzień 10 kwietnia 2014r.

9.   Termin zawarcia umowy:

- wygrywający przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w terminie do

11 kwietnia 2014r. W razie odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz organizującego przetarg.

10. Dodatkowe obowiązki wybranego oferenta - najemcy:

a) zabezpieczenie dostępu do sanitariatów poza płytą Rynku,

b) dokonanie stosownego zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu  i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wągrowcu,

c) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie pawilonu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,

d) zwrot przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, opróżnionego ze wszelkich rzeczy najemcy.

 11. Zastrzeżenia umowne:

a)      o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,

b)      ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z przetargu wykluczone zostają podmioty, które pozostają w zwłoce, wobec organizatora przetargu, ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych.      

c)      organizator przetargu dopuszcza przedłużenie umowy do dnia 30 września 2014 r.

d)      wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są biurze Dyrektora Miejskiego Domu Kultury lub pod numerem telefonu (67) 26 20 545.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


śro sie 16
Spider-Man: Homecoming
śro sie 16
Mała Wielka Stopa
śro sie 16
Alibi.com
czw sie 17
Spider-Man: Homecoming
czw sie 17
Mała Wielka Stopa
czw sie 17
Alibi.com


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook