czwartek, kwietnia 27, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

System Informacji Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr 64/2009
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu stworzenia mieszkańcom miasta Wągrowca możliwości zapoznania się z informacją publiczną tworzy się system informacji miejskiej.

2. Na system informacji miejskiej składają się niżej wymienione elementy:

a. tablice ogłoszeniowe,
b. słupy ogłoszeniowe,
c. metalowe konstrukcje ogłoszeniowe tzw. tulipany.

3.  Wykaz lokalizacji elementów systemu informacji miejskiej, o których w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4.  Właścicielem elementów systemu informacji miejskiej, o których w ust. 2 jest Gmina Miejska Wągrowiec.


§ 2. Regulamin korzystania z elementów systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.1. Administratorem elementów systemu informacji miejskiej jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

2. Do zadań Administratora należy:

1/ utrzymanie elementów systemu informacji miejskiej w czystości oraz dbałość o ich estetykę,
2/ utrzymanie czystości i porządku na terenie bezpośrednio przyległym elementów systemu informacji miejskiej,
3/ przeprowadzanie napraw i remontów,
4/
składanie wniosków do Burmistrza Miasta Wągrowca o zakup nowych urządzeń do eksponowania materiałów informacyjnych w przypadku zniszczenia istniejących urządzeń lub konieczności rozbudowy istniejącej sieci urządzeń wraz ze wskazywaniem nowej lokalizacji,
5/
ustalania cennika opłat za zamieszczanie materiałów informacyjnych oraz pobór opłat za usługę. Cennik zatwierdzany jest przez Burmistrza Miasta.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i gminnych jednostek organizacyjnych do przekazywania komunikatów, obwieszczeń, plakatów i informacji zawierających informacje publiczne Miejskiemu Domowi Kultury w celu zamieszczenia na elementach systemu informacji miejskiej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 65/2008 r. Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.-1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 111 i Nr 23, poz. 1458.
 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


czw kwi 27
Ozzy
czw kwi 27
Wściekłość
czw kwi 27
Chata
pią kwi 28
Wściekłość
pią kwi 28
Chata
pią kwi 28
Dzieciak rządzi


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook
film izle