wtorek, sierpnia 22, 2017
   
Rozmiar tekstu
Wiadomość
  • Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

System Informacji Miejskiej

ZARZĄDZENIE Nr 64/2009
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu stworzenia mieszkańcom miasta Wągrowca możliwości zapoznania się z informacją publiczną tworzy się system informacji miejskiej.

2. Na system informacji miejskiej składają się niżej wymienione elementy:

a. tablice ogłoszeniowe,
b. słupy ogłoszeniowe,
c. metalowe konstrukcje ogłoszeniowe tzw. tulipany.

3.  Wykaz lokalizacji elementów systemu informacji miejskiej, o których w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4.  Właścicielem elementów systemu informacji miejskiej, o których w ust. 2 jest Gmina Miejska Wągrowiec.


§ 2. Regulamin korzystania z elementów systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.1. Administratorem elementów systemu informacji miejskiej jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

2. Do zadań Administratora należy:

1/ utrzymanie elementów systemu informacji miejskiej w czystości oraz dbałość o ich estetykę,
2/ utrzymanie czystości i porządku na terenie bezpośrednio przyległym elementów systemu informacji miejskiej,
3/ przeprowadzanie napraw i remontów,
4/
składanie wniosków do Burmistrza Miasta Wągrowca o zakup nowych urządzeń do eksponowania materiałów informacyjnych w przypadku zniszczenia istniejących urządzeń lub konieczności rozbudowy istniejącej sieci urządzeń wraz ze wskazywaniem nowej lokalizacji,
5/
ustalania cennika opłat za zamieszczanie materiałów informacyjnych oraz pobór opłat za usługę. Cennik zatwierdzany jest przez Burmistrza Miasta.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i gminnych jednostek organizacyjnych do przekazywania komunikatów, obwieszczeń, plakatów i informacji zawierających informacje publiczne Miejskiemu Domowi Kultury w celu zamieszczenia na elementach systemu informacji miejskiej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 65/2008 r. Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.-1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 111 i Nr 23, poz. 1458.
 

Menu

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla : ..::MIEJSKI DOM KULT

MEDIA

To jest grane !!!


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK Wągrowiec- Facebook