'

RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania MDK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kamila Hekert tel. kontaktowy: 661-154-516 lub adres e-mail: iod@mdkwagrowiec.pl

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów w wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MDK, realizacji umów zawartych z kontrahentami MDK oraz pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celach określonych w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MDK przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres nie dłuższy niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

Skip to content